නිතර ඇතිවන  තාක්ෂණික ගැටළු වලට විසදුම් 

පාඩම් අධ්‍යනයට මෙමෙ මෘදුකාංග ඔබගේ පරිගණකයට Install කරගන්න  --------පාඩම්  බැලීමට Android දුරකතනයේ  තිබිය  යුතු apps ----

                                                                                             Download Skip site news

Site news

Picture of Supipi Nawarathna
Final exam application -AF 2017
by Supipi Nawarathna - Tuesday, 12 December 2017, 5:56 AM
 

Dear students,

Please find the application of final examination on Aquaculture & Fisheries - 2017. You should submit the application on or before 25th December, 2017.  

Picture of Supipi Nawarathna
Final Exam on Aquaculture & Fisheries - 2017 (5th Batch)
by Supipi Nawarathna - Tuesday, 12 December 2017, 5:52 AM
 

Dear student,

The final examination on Aquaculture & Fisheries will be held on 29th December,2017. Please find the percentage of your attendance. If you have got attendance above 80% you are illegible to sit for the final exam. Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Final exam in Horticulture - 8 th batch 2017
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Saturday, 9 December 2017, 5:16 AM
 

Dear students,

If you have 50% attendance  please attend for a special assessment on 16th without fail which allow you to sit for the final exam.  In addition to the scheduled programme we can conduct this special assessment only for  students who have 50% attendance on 16th. If you have less than...

Read the rest of this topic
(101 words)
 
Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Horticulture final examination.
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Wednesday, 6 December 2017, 9:48 AM
 

Dear Students,

Hope you all aware on the final examination going to be held on 16 th and 17 th December 2017. Please fill the application and send them before the examination date.


Dr. Sujatha Weerasinghe

 
Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
List of attendance
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Wednesday, 6 December 2017, 9:44 AM
 

Please find the attendance 

Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Final examination in Horticulture - 8 th batch 2016
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Wednesday, 6 December 2017, 9:43 AM
 

Dear students in the 8 th batch 

Please find the application for the examination and the percentage of your attendance. If you have got attendance above 60% you are illegible to sit for the final exam. 

Students got about 50% of the attendance please contact the Head of the Department Ms. Nisansala...

Read the rest of this topic
(109 words)
Picture of Buddhika  Siriwardena
Farm Practice course-Revised schedule-4th Batch 2017/2018
by Buddhika Siriwardena - Monday, 4 December 2017, 6:58 AM
 

Dear student please find the revised farm practice course for the 4th batch students.

As you know now we are quite late on the schedule therefore we have to complete the course on due date.

ශිෂයනි,

ගොවිපල පුහුණු පාඨමාලාව සදහා කාලසටහන වෙනස් වී ඇති බැවින් නව සටහන අනුව කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිට...

Read the rest of this topic
(147 words)
Picture of Buddhika Dhanushka
Farm Machinery(FM) /5th Batch - Examination Results
by Buddhika Dhanushka - Tuesday, 28 November 2017, 3:43 AM
 

Dear all

Farm machinery result sheet and grades follows and congratulations for all

 

Name Index No. Grade
L. Thusitha Gayashan DAT331 B+
K.G. Heshan Charuka DAT336 B
G.G.L. Indika DAT340 B
D.A.M. Udayakantha DAT342 B
R.M.Sameera Rathnayake DAT3...
Read the rest of this topic
(111 words)
 
Nisansala
Revised Bylaws
by Senior Lecturer Nisansala Vidanapathirana - Sunday, 26 November 2017, 10:42 AM
 

Your comments are welcome

Nisansala
Revised Curriculum
by Senior Lecturer Nisansala Vidanapathirana - Sunday, 26 November 2017, 10:41 AM
 

Please refer this new curriculum. Your comments are welcome


Skip course categories

Course categories