• ඔබට වෙබ් අඩවියේ ගැටළුවක් ඇත්නම් අපව ඇමතීමට පහත සබැඳිය වෙත පිවිසෙන්න


නිතර ඇතිවන  තාක්ෂණික ගැටළු වලට විසදුම් 

පාඩම් අධ්‍යනයට මෙමෙ මෘදුකාංග ඔබගේ පරිගණකයට Install කරගන්න  --------පාඩම්  බැලීමට Android දුරකතනයේ  තිබිය  යුතු apps ----

                                                                                             Download Skip site news

Site news

Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Lectures and practical for 8 th batch - Horticulture
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Tuesday, 21 November 2017, 10:02 AM
 

Dear all in the 8 th batch

Please attend the lectures and practicals on 25 th and 26th in November 2017. Students in both English and Sinhala medium must attend in the morning for practicals and a special discussion will be held for the English medium students in the afternoon. All must come in the morning by 9.00 am.

Thank you

Dr. Sujatha Weerasinghe

 
Picture of Nelka Sriwarnasinghe
Floriculture - 7th Batch
by Nelka Sriwarnasinghe - Tuesday, 21 November 2017, 8:55 AM
 
This week schedule: 25 Nov 2017 - Activities, Finalize the presentations 26 Nov 2017 - Presentations (at 9.30 am) 27 Nov 2017 - Practical @ Dry Zone Botanical Garden
 
Picture of Supipi Nawarathna
Organic Farming - Presentation (6th Batch)
by Supipi Nawarathna - Tuesday, 14 November 2017, 5:37 AM
 

Dear students,

Group presentation will be start at 10.00 amYour group have only 15 mins. (10 mins for the presentation and 5 mins for the discussion). Presenter will selected by the evaluation panel randomly at that time . You should submit the report after your presentation.

ඔබගේ Group ...

Read the rest of this topic
(190 words)
 
Picture of Supipi Nawarathna
Organic Farming - Final attendance 2017
by Supipi Nawarathna - Tuesday, 14 November 2017, 5:11 AM
 

Dear students,

Herewith I attach the final attendance for the Organic Farming course. If you have attendance below 80% You are not qualified to sitting for the exam.

 

Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
PHT - 7 th batch, Submission of field visit report
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Monday, 13 November 2017, 4:57 AM
 

All in the seventh batch,

The  report on field visit at Fruit Research Station, Gannoruwa have been submitted by only 07 students having following DAT numbers. The others have  not submitted yet.Please submit them on or before 15.11.2017

DAT 279, 573, 582, 615, 613, 597, 587

Dr. Sujatha Weerasinghe

 
Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
PHT - submission of the report on field visit at Gannoruwa
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Monday, 13 November 2017, 4:49 AM
 

Dear all in the 7 th batch,

The  report on field visit at Fruit Research Unit ,Gannoruwa has been submitted by only 07 students  with following DAT numbers and the rest has to submit their reports. Please submit that on or before 15.11.2017. 

DAT 279, 573, 582, 615, 613, 597, 587.

Dr. Sujatha Weerasinghe


 
Picture of Supipi Nawarathna
Aquaculture & Fisheries - 5th Batch
by Supipi Nawarathna - Monday, 13 November 2017, 4:20 AM
 

Training program on 16 & 17.11.2017 at Carp breeding center, Udawalawa has to be postponed to 23 & 24.11.2017 due to unavoidable reason.

 
Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
PHT- Field visit report- Fruit Research Station at gannoruwa
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Monday, 13 November 2017, 4:14 AM
 

Dear students in the 7 th batch,

The final reminder,

If you have not submitted the field visit report at Fruit Research Station , Gannoruwa please submit before 15 th November 2017.  I will not remind you again and this is the final reminder.

Dr. Sujatha Weerasinghe 

 
Picture of Supipi Nawarathna
Organic Farming - Exam application 2017
by Supipi Nawarathna - Monday, 13 November 2017, 4:06 AM
 

Please send the exam application on or before 17th November, 2017.  

Picture of Nelka Sriwarnasinghe
Certificate Course on Floriculture - 2017 (7th Batch)
by Nelka Sriwarnasinghe - Thursday, 9 November 2017, 8:13 AM
 

මල් වගාව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවට අදාල වැඩසටහන් සැකසුම පහත දක්වා ඇත. පාඨමාලාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමි ආශ්‍රිතව සකසා ඇති බැවින් සෑම දිනකම ඔබගේ පැමිණීම අත්‍යාවශ්‍ය බව සළකන්න. ඔබගේ අවසන් විභාගය සඳහාද සමහර ඇගයීම්, මෙම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමි ආශ්‍රෙයන් සිදුකරනු ඇත. 

Course Schedule

Certificate Course on ...

Read the rest of this topic
(218 words)

Skip course categories

Course categories


Skip Login

Login

Skip UCIARS SMS Alert

UCIARS SMS Alert

Skip Navigation

Navigation

Skip Online users

Online users