• ඔබට වෙබ් අඩවියේ ගැටළුවක් ඇත්නම් අපව ඇමතීමට පහත සබැඳිය වෙත පිවිසෙන්න
ඔබගේ පරිගණකයේ  පාඩම් නොපෙනේ නම් පහත video දෙකෙහි සදහන් ආකාරයට Firefox වෙබ් බ්‍රව්සරය සහ Firefox  සඳහා Flash player මෘදුකාංග පරිගණකයට install කරගන්න. 


 Install Flash player

 

නිතර ඇතිවන  තාක්ෂණික ගැටළු වලට විසදුම් 

Download Google Chrome and Firefox 

Download Chrome Web Browser - https://www.google.com/chrome/

Download Firefox Web Browser - https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Download Flash Player : https://get.adobe.com/flashplayer/

අපගේ දුරස්ථ සහාය ඔබගේ පරිගණකයට ලබා ගැනීමට AMMYY මෘදුකාංගය

Download Ammyy http://bit.ly/1y3i9gr 

 --------පාඩම්  බැලීමට Android දුරකතනයේ  තිබිය  යුතු apps ----

Dolphin Browser for Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser&hl=en

Dolphin video player for Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=dolphin.video.players


Skip site news

Site news

Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Group presentations in PHT - Seventh Batch
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Thursday, 21 September 2017, 6:04 PM
 

Dear students,

Hope you all know that  y ou are due to make group presentations on 07.10.2017 at UCIARS. Your groups , titles and DAT numbers have been given in attachment and aware on that please. 

Dr. Sujatha Weerasinghe

Picture of Rasika Sampath
Dairy and Animal Science (DA)
by Rasika Sampath - Wednesday, 20 September 2017, 11:07 AM
 

 Exam application for Dairy and Animal Science (DA)

Picture of Nelka Sriwarnasinghe
Inter batch Sport Tournament - 2017
by Nelka Sriwarnasinghe - Tuesday, 12 September 2017, 8:10 AM
 

2017 සැප්තැම්බර් 15, 16, 17 යන දිනවල UCIARS හිදී පැවැත්වෙන අන්තර් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා තරඟාවලිය පිළිබඳව 

සැ.යු.- මෙම ක්‍රීඩා උත්සවය සඳහා ආයතනය මගින් විශාල මුල්‍යමය දායකත්වයක් සපයනු ලබන අතර සියලු දෙනාගේ සහභාගිත්වය ක්‍රීඩා උත්සවය පුරා අනිවාර්ය බව සලකන්න. ඔබගේ සහභාගිත්වය සහ දායකත්වය කෙරෙහි අපගේ විශේෂ අවධ...

Read the rest of this topic
(674 words)
 
Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Certificate course of Horticulture - 8 th batch 2017
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Thursday, 7 September 2017, 4:18 AM
 

Dear students,

Now it time for you to start the course of Horticulture. Please get register and enroll with the course at your earliest. The work schedule is attached and go through it please.

Dr. Sujatha Weerasinghe

Picture of Nelka Sriwarnasinghe
CH Examination - 8th Batch Students (03/09/2017)
by Nelka Sriwarnasinghe - Friday, 1 September 2017, 7:41 AM
 

 CH Examination - 8th Batch Students (03/09/2017)

2017 සැප්තැම්බර් 03 වන දින භෝග වගාව අවසන්  විභාගය පැවැත්වෙනුයේ වැලිගත්ත මහා විද්‍යාලයේ නොව තිස්සපුර ප්‍රථමික විද්‍යාලයේය. විභාග මධයස්ථානය වෙත යාම සඳහා ඔබ හට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ඇති අතර පෙරවරු 8.00 වන විට වැලිගත්ත IARS වෙත පැමිණිය යුතු වේ. ඉන්පසු ...

Read the rest of this topic
(200 words)
 
Picture of Dr.Sujatha  Weerasinghe
Exam application for PHT for the 7 th batch
by Dr.Sujatha Weerasinghe - Monday, 28 August 2017, 9:13 AM
 

Dear students,

Find the attachment of exam application for PHT please. 

Regards

Dr. Sujatha

Picture of Buddhika  Siriwardena
Food Technology-Mid term Examination results-7th Batch
by Buddhika Siriwardena - Friday, 25 August 2017, 6:04 AM
 

Dear students;

Please find the attachment with mid term examination results on Food Technology course 2017 for the 7th Batch students.

Thank you


ශිෂයනි,

ඔබගේ ආහාර තාක්ෂණයට අදාළ මධ්‍ය වාර පරීක්ෂණයට අදාළ ප්‍රතිපල ඇමුණුමෙන් ලබා ගන්න.

ස්තුතියි.

Picture of Buddhika  Siriwardena
Final examination on Food Technology-7th Batch-2017
by Buddhika Siriwardena - Wednesday, 23 August 2017, 11:12 AM
 
At end exam paper you will have;


For written paper(3 hours),

50 mcq (Compulsory)- 1 hour

3 Structured essay(Compulsory)- 45 minutes

3 Essay questions(From selection) - 1 hour and 15 minutes


For practical paper(2 hours),

50-50 spots (2 minutes for each spot)

 
Picture of Nelka Sriwarnasinghe
8th Batch Exam Application - CH
by Nelka Sriwarnasinghe - Tuesday, 22 August 2017, 6:16 AM
 

Download the application and send it before 26th August 2017.

Picture of Buddhika  Siriwardena
Food Technology-Application form-2017
by Buddhika Siriwardena - Monday, 21 August 2017, 3:52 AM
 

Dear students,

Please find the application form of the Food Technology course attached here with and submit on the examination date (26th August 2017). Do not send the application form from the mail/post.

Thank you.

ශිෂයනි,

ඔබගේ ආහාර තාක්ෂණය පාමාලවට අදාළ අයදුම්පත්‍රය මෙම ඇමුණුමෙන් ලබා ගෙන විභාග දිනය...

Read the rest of this topic
(112 words)

Skip course categories

Course categories


Skip Login

Login

Skip UCIARS SMS Alert

UCIARS SMS Alert

Skip Navigation

Navigation

Skip Online users

Online users