• ඔබට වෙබ් අඩවියේ ගැටළුවක් ඇත්නම් අපව ඇමතීමට පහත සබැඳිය වෙත පිවිසෙන්න


නිතර ඇතිවන  තාක්ෂණික ගැටළු වලට විසදුම් 

පාඩම් අධ්‍යනයට මෙමෙ මෘදුකාංග ඔබගේ පරිගණකයට Install කරගන්න  --------පාඩම්  බැලීමට Android දුරකතනයේ  තිබිය  යුතු apps ----

                                                                                             Download site news මගහරින්න

Site news

Dr.Sujatha  Weerasinghe ගේ පින්තුරය
Lectures and practical for 8 th batch - Horticulture
Dr.Sujatha Weerasinghe - අඟහරුවාදා, 21 නොවැම්බර් 2017, 10:02 පෙ.ව. මගින්
 

Dear all in the 8 th batch

Please attend the lectures and practicals on 25 th and 26th in November 2017. Students in both English and Sinhala medium must attend in the morning for practicals and a special discussion will be held for the English medium students in the afternoon. All must come in the morning by 9.00 am.

Thank you

Dr. Sujatha Weerasinghe

 
Nelka Sriwarnasinghe ගේ පින්තුරය
Floriculture - 7th Batch
Nelka Sriwarnasinghe - අඟහරුවාදා, 21 නොවැම්බර් 2017, 8:55 පෙ.ව. මගින්
 
This week schedule: 25 Nov 2017 - Activities, Finalize the presentations 26 Nov 2017 - Presentations (at 9.30 am) 27 Nov 2017 - Practical @ Dry Zone Botanical Garden
 
Supipi Nawarathna ගේ පින්තුරය
Organic Farming - Presentation (6th Batch)
Supipi Nawarathna - අඟහරුවාදා, 14 නොවැම්බර් 2017, 5:37 පෙ.ව. මගින්
 

Dear students,

Group presentation will be start at 10.00 amYour group have only 15 mins. (10 mins for the presentation and 5 mins for the discussion). Presenter will selected by the evaluation panel randomly at that time . You should submit the report after your presentation.

ඔබගේ Group ...

මෙම මාතෘකාවේ ඉතිරි කොටස කියවන්න.
(190 පද)
 
Supipi Nawarathna ගේ පින්තුරය
Organic Farming - Final attendance 2017
Supipi Nawarathna - අඟහරුවාදා, 14 නොවැම්බර් 2017, 5:11 පෙ.ව. මගින්
 

Dear students,

Herewith I attach the final attendance for the Organic Farming course. If you have attendance below 80% You are not qualified to sitting for the exam.

 

Dr.Sujatha  Weerasinghe ගේ පින්තුරය
PHT - 7 th batch, Submission of field visit report
Dr.Sujatha Weerasinghe - සඳුදා, 13 නොවැම්බර් 2017, 4:57 පෙ.ව. මගින්
 

All in the seventh batch,

The  report on field visit at Fruit Research Station, Gannoruwa have been submitted by only 07 students having following DAT numbers. The others have  not submitted yet.Please submit them on or before 15.11.2017

DAT 279, 573, 582, 615, 613, 597, 587

Dr. Sujatha Weerasinghe

 
Dr.Sujatha  Weerasinghe ගේ පින්තුරය
PHT - submission of the report on field visit at Gannoruwa
Dr.Sujatha Weerasinghe - සඳුදා, 13 නොවැම්බර් 2017, 4:49 පෙ.ව. මගින්
 

Dear all in the 7 th batch,

The  report on field visit at Fruit Research Unit ,Gannoruwa has been submitted by only 07 students  with following DAT numbers and the rest has to submit their reports. Please submit that on or before 15.11.2017. 

DAT 279, 573, 582, 615, 613, 597, 587.

Dr. Sujatha Weerasinghe


 
Supipi Nawarathna ගේ පින්තුරය
Aquaculture & Fisheries - 5th Batch
Supipi Nawarathna - සඳුදා, 13 නොවැම්බර් 2017, 4:20 පෙ.ව. මගින්
 

Training program on 16 & 17.11.2017 at Carp breeding center, Udawalawa has to be postponed to 23 & 24.11.2017 due to unavoidable reason.

 
Dr.Sujatha  Weerasinghe ගේ පින්තුරය
PHT- Field visit report- Fruit Research Station at gannoruwa
Dr.Sujatha Weerasinghe - සඳුදා, 13 නොවැම්බර් 2017, 4:14 පෙ.ව. මගින්
 

Dear students in the 7 th batch,

The final reminder,

If you have not submitted the field visit report at Fruit Research Station , Gannoruwa please submit before 15 th November 2017.  I will not remind you again and this is the final reminder.

Dr. Sujatha Weerasinghe 

 
Supipi Nawarathna ගේ පින්තුරය
Organic Farming - Exam application 2017
Supipi Nawarathna - සඳුදා, 13 නොවැම්බර් 2017, 4:06 පෙ.ව. මගින්
 

Please send the exam application on or before 17th November, 2017.  

Nelka Sriwarnasinghe ගේ පින්තුරය
Certificate Course on Floriculture - 2017 (7th Batch)
Nelka Sriwarnasinghe - බ්‍රහස්පතින්දා, 9 නොවැම්බර් 2017, 8:13 පෙ.ව. මගින්
 

මල් වගාව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවට අදාල වැඩසටහන් සැකසුම පහත දක්වා ඇත. පාඨමාලාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමි ආශ්‍රිතව සකසා ඇති බැවින් සෑම දිනකම ඔබගේ පැමිණීම අත්‍යාවශ්‍ය බව සළකන්න. ඔබගේ අවසන් විභාගය සඳහාද සමහර ඇගයීම්, මෙම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමි ආශ්‍රෙයන් සිදුකරනු ඇත. 

Course Schedule

Certificate Course on ...

මෙම මාතෘකාවේ ඉතිරි කොටස කියවන්න.
(218 පද)

පාඨමාලා ප්‍රවර්ග මගහරින්න

පාඨමාලා ප්‍රවර්ග


ලොගින් වන්න මගහරින්න

ලොගින් වන්න

UCIARS SMS Alert මගහරින්න

UCIARS SMS Alert

Navigation මගහරින්න

Navigation

සබැදි පරිශීලකයන් මගහරින්න

සබැදි පරිශීලකයන්