කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

සත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් මෙහිදී සිදුකරන අතර පාඩමට පිවිසීමට මෙය වැදගත් වේ .

සත්ත්ව පාලනයේදී වැදගත්වන සත්ත්ව ව්‍යුහ විද්‍යාව හා කායික විද්‍යාව පිළිබඳව විස්තර කෙරේ.
සතුන් ඇතිකිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ කරුණු මෙහිදී විස්තර කෙරේ.
Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation