කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

කාබනික ගොවිතැන පිළිබදව හැඳිනවීම හා පිවිසුම මෙයින් සාකච්ඡා කෙරේ

කාබනික බීජ නිෂ්පාදනය හා පාරිසරික ගොවිතැන පිළිබඳව මෙහිදී විස්තර කෙරේ.

මීමැසි පාලනය පිළිබඳව විස්තර කෙරේ.