කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

ගොවිපල යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබඳ හැඳින්වීම මෙහිදී සිදුකෙරේ
ජල සම්පාදන පද්ධති සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ මෙහිදී විස්තර කෙරේ