කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

ජලජීවී වගාව සම්බන්ධව මෙහිදී අධ්‍යයනය කල හැක
මත්ස්‍යය කර්මාන්තය පිළිබදව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.
විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව පිළිබඳව මෙහිදී විස්තර කෙරේ.