කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

  • ශාකයක ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරීත්වය සහ වගාවන් සදහා භූමිය සැකසීම පිළිබද විස්තර කරයිමෙහි සිද්ධාන්ත අන්තර් ජාලය (online) ඔස්සේ සහ ප්‍රායෝගික කොටස් ආයතනයට පැමිණ සිඳුකරයි.

  • You can learn more about the plant, their morphology, bio-chemical reactions take place in the plant as well as agronomical practices in this module.Theory is in online. Practicals are face to face

  • වගාවකට සුදුසු පසක් කළමණාකරනය කරන අයුරු නිදර්ශන සහිතව විස්තර කර ඇත.
  • This module describes the management of soil suitable for better crop production.
  • Theory is online and practicals are face to face

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation