කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

16.ගොවිපල පුහුණු පාඨමාලාව/Farm practice Course