කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

16.ගොවිපල පුහුණු පාඨමාලාව/Farm practice Course

Survey and Leveling /කෘෂි කාර්මික බිම් මිනුම්/ සමීක්ෂණය හා මට්ටම් කිරීම

Skip Course categories

Course categories