කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

விவசாயம் தொடர்பான புதிய போக்குகள் மற்றும் அவற்றை தமது பயிர்ச்செய்கையில் பயன்படுத்துவது பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது.

அனைத்து பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் சாகுபடி மற்றும் நிர்வாகம் பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை சாகுபடியை அறிமுகப்படுத்தல் மற்றும் விதைகளுக்கான ஆரம்ப பராமரிப்பு மற்றும் தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது.

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation