කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

• நீங்கள் இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பயிர்களின் பல்வேறான நோய்கள் மற்றும் நோய் அறிகுறிகளை கண்டுகொள்வதன் மூலம் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக கற்றுணர்வீர்கள்.

•In this module you are able to learn about major diseases of important crops, their symptoms and control methods in detail

•நீங்கள் இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பயிர்களின் பீடைகள், அவற்றால் ஏற்படும் சேதங்கள் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் விதம் பற்றி விரிவாக கற்றுணர்வீர்கள்.

In this module you are able to learn about pests of important crops, their damages and control methods in detail

நீங்கள் இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் தாவர நோய்கள் உருவாகும் விதம், அவற்றை தடுக்கும் விதம் மற்றும் பூச்சி கட்டுப்பாட்டு கொள்கைகள் பற்றி கற்றுண

 You can get knowledge on principles of pest and disease management by this module.


Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation