කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

උද්‍යාන බෝග වගාව හැදින්වීම හා බීජ සංස්ථාපනය සදහා තවාන් කළමනාකරණය හා ගෙවතු වගාව පිළිබඳව විස්තර කරයි

සියලුම එලවළු හා පලතුරු වර්ග වගා කරන අයුරු හා වගා කළමණාකරනය විස්තර කරයි

කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත නව ප්‍රවණතා සහ ඒවා තම වගාවන් සදහා භාවිතා කරන අයුරු විස්තර කරයි

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation