කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

•நீங்கள் இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் நெல் மற்றும் மற்றைய பயிர்களுக்கான நீர் மேலாண்மை செய்வது பற்றி, நீர்ப்பாசன திட்டமிடல், குழாய் மற்றும் நீரேற்றும் அமைப்புகள், மேற்பரப்பு மற்றும் துணை மேற்பரப்பு நீர்ப்பாசன முறைகளை பற்றி விரிவாக கற்றுணர்வீர்கள்.


In this module you can learn about irrigation practices for rice and other field crops, irrigation scheduling, pump and pumping systems and surface and sub surface irrigation methods in detail

•நீங்கள் இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் நீர்ப்பாசன தொழிநுட்பம் பற்றிய அடிப்படை கொள்கைகளை கற்றுணர்வீர்கள்.


In this module you can learn about basic principles of irrigation

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation