කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

  • இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் பின்சார் அறுவடை நோய்கள் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவது பற்றிய அறிவை பெறுவீர்கள்.
  • You can get a clear idea about post harvest diseases and its control using this module. 
  • இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் தானியங்கள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் பின்சார் அறுவடை செயன்முறைகள் பற்றிய அறிவை பெறுவீர்கள்.
  • You can follow Post harvest Technology of grains, fruits and vegetables in detail by this module.

  • இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் பின்சார் அறுவடை தொழிநுட்பம் பற்றிய ஓரு அடிப்படை அறிவை பெறுவீர்கள்.
  • You can get basic idea about Post harvest Technology in this module.

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation