කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

விவசாய தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குவது பற்றி இங்கு விவாதிக்கப்படும்.

•விவசாய வியாபாரம் ஒன்றை ஆரம்பிப்பது மற்றும் அதை பராமரிப்பது பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது
Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation