කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

• கரிம விதை உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுச் சூழல் விவசாயம் பற்றி இங்கு விளக்கப்படுத்தப்படும்

•கரிம விவசாயம் பற்றிய  அறிமுகம் மற்றும் அதன் அணுகல் முறை பற்றி இங்கு விவாதிக்கப்படும்

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation