කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

මෙම මොඩ්යුලය තුලින් ශාක රෝග ඇතිවන ආකාරය, ඒවා වලක්වා ගන්නා ක්‍රම හා පළිබෝධ පාලන මූලධර්ම පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරේ.

You can get knowledge on principles of pest and disease management by this module

මෙම මොඩියුලය තුලින් ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් බෝග වලට හානිකරන පළිබෝධකයින් හා ඔවුන්ගේ හානිය හඳුනා ගනිමින් ඒවා පාලනය කරගන්නා අයුරු සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි.

In this module you are able to learn about pests of important crops, their damages and control methods in detail

මෙම මොඩියුලය තුලින් ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් බෝග වලට හානිකරන විවිධ රෝග හා රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමින් ඒවා පාලනය කරගන්නා අයුරු සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි.

In this module you are able to learn about major diseases of important crops, their symptoms and control methods in detail

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation