කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

පාඩම් අධ්‍යනයට මෙමෙ මෘදුකාංග ඔබගේ පරිගණකයට Install කරගන්න 

මෙම මොඩියුලය තුලින් අහාර සංරක්ෂණය කරන අයුරු, ඇසුරුම් කරන අයුරු හා ආහාර සඳහා අගයයන් එක් කරමින් නිෂ්පාදන සිදුකරන අයුරු විස්තර කරයි.

In this module you are able to discuss food preservation methods, packaging and value addition in detail

මෙම මොඩියුලය තුලින් ආර්ථිකව වැදගත් ආහාර වර්ග නිෂ්පාදනය කරන අයුරු විස්තර කරයි. In this module you are able to learn about different food products and production prcedures
Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation