කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

මෙම මොඩියුලය මගින් පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබද මූලික හැදින්වීමක් ඔබට ලබාගත හැක.

You can get basic idea about Post harvest Technology in this module.

මෙම මොඩියුලය මගින් ධාන්‍ය, එළවළු හා පළතුරු වල පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබද විස්තරාත්මකව ඔබට හැදෑරිය හැක.

You can follow Post harvest Technology of grains, fruits and vegetables in detail by this module.

මෙම මොඩියුලය මගින් පසු අස්වනු රෝග හදුනා ගැනීමට හා ඒවා වලක්වා ගැනීමට ගත යුතු පියවර පිළිබද පැහැදිලි අව‍බෝධයක් ඔබට ලබා දේ.
You can get a clear idea about post harvest diseases and its control using this module.

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation