කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

කැපුම් මල් හා පත්‍රීය ශාක වගාව පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් මෙහිදී ලබා ගත හැක.
කැපුම් මල් හා පත්‍රීය ශාක වර්ග හා ඒවා වගාකරන අයුරු විස්තර කරයි.
Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation