කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

කෘෂි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන අයුරු හා එය පවත්වාගෙන යන අයුරු විස්තර කරයි.
මෙම පාඨමාලාව පිළිබදව කෙටි සහ රසවත් ඡේදයක් මෙහි ලියන්න.
කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකන් බිහි කිරීම පිළිබඳව මෙහි දී ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරයි.
Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation