කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

Site news

Food Technology-Application form-2017

 
 
Picture of Buddhika  Siriwardena
Food Technology-Application form-2017
by Buddhika Siriwardena - Monday, 21 August 2017, 3:52 AM
 

Dear students,

Please find the application form of the Food Technology course attached here with and submit on the examination date (26th August 2017). Do not send the application form from the mail/post.

Thank you.

ශිෂයනි,

ඔබගේ ආහාර තාක්ෂණය පාමාලවට අදාළ අයදුම්පත්‍රය මෙම ඇමුණුමෙන් ලබා ගෙන විභාග දිනයේදී (2017 අගෝස්තු 26) එම අයදුම්පත්‍රය අප වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. මෙම අයදුම්පත්‍රය තැපැල් මාර්ගයෙන් එවීමට කටයුතු නොකරන්න.

ස්තුතියි.