කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

Site news

CH Examination - 8th Batch Students (03/09/2017)

 
 
Picture of Nelka Sriwarnasinghe
CH Examination - 8th Batch Students (03/09/2017)
by Nelka Sriwarnasinghe - Friday, 1 September 2017, 7:41 AM
 

 CH Examination - 8th Batch Students (03/09/2017)

2017 සැප්තැම්බර් 03 වන දින භෝග වගාව අවසන්  විභාගය පැවැත්වෙනුයේ වැලිගත්ත මහා විද්‍යාලයේ නොව තිස්සපුර ප්‍රථමික විද්‍යාලයේය. විභාග මධයස්ථානය වෙත යාම සඳහා ඔබ හට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ඇති අතර පෙරවරු 8.00 වන විට වැලිගත්ත IARS වෙත පැමිණිය යුතු වේ. ඉන්පසු බස් රථයකින් විභාග මධ්‍යස්ථානය වෙත ළඟ විය හැකි අතර සියලු දෙන එකවර පිටත් විය යුතුය. එමනිසා පෙරවරු 8.00 වනවිට IARS වෙත පැමිණීමට කාරුණික වන්න.


Final examination on Crop Husbandry will be held on 03rd September 2017 at Thissapura Primary School not in Weligatta M.V. due to insufficient space availability. We will arrange a transport for you and it is needed to come to IARS before 8.00 am because we all have to leave at once.