කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

Web support-වෙබ් අඩවියේ ඔබට ඇති වන ගැටළු

ඔබට වෙබ් අඩවිය සන්බන්ධ  යම් ගැටළුවක් ඇත්නම්  විසඳා ගැනීමට මෙමෙ ෆෝරමයේ ගැටලුව සටහන් කරන්න.


DiscussionStarted byRepliesLast post
ඔබට ඇතිවන ගැටලුව මෙහි ලියන්න. Picture of Ruwan  Chamara(Web support) Ruwan Chamara(Web support) 1 Ruwan Chamara(Web support)
Mon, 8 Aug 2016, 6:45 PM