ලියාපදිංචි කිරීම සහ සමාරම්භක උත්සවය – 9 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම- SELECTION INTERVIEW, REGISTRATION FOR BACHELOR OF AGRO– TECHNOLOGY DEGREE PROGRAM (2017) AND INAUGURATION – 9TH STUDENT INTAKE

ලියාපදිංචි කිරීම සහ සමාරම්භක උත්සවය – 9 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම- SELECTION INTERVIEW, REGISTRATION FOR BACHELOR OF AGRO– TECHNOLOGY DEGREE PROGRAM (2017) AND INAUGURATION – 9TH STUDENT INTAKE

2018.01.04

 

අයදුම්කරුවනි,

කෘෂි තාක්ෂණික උපාධි පාඨමාලාව (2017) සඳහා තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය,ලියාපදිංචි කිරීම සහ සමාරම්භක උත්සවය – 9 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම

කෘෂි තාක්ෂණික උපාධි පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීම සඳහා 2017.12.02 සහ 2017.12.20 යන දින වල  පැවැත් වූ ඇතුලත්වීමේ පරීක්ෂණයෙන් ඔබ සමත් වී ඇති බව (සනාථන සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට යටත්ව) සතුටින් දන්වා සිටිමි. උක්ත පාඨමාලාව සඳහා අයඳුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2018 ජනවාරි 19 පෙ.ව 9.00 ට වැලිගත්ත නගරය, හම්බන්තොට, කොළඹ ව්ශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂි-තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ කෘෂී තාක්ෂණික අධ්‍යයන අංශයේදී පැවැත්වේ.

තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත්වන අයදුම්කරුවන් එදිනම (2018.01.19 දින) උපාධි පාථමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි කර ගනු ලැබේ.

පාඨමාලා ගාස්තු සමාසික වශයෙන් ගෙවීම් කළ හැකි ය.

පාඨමාලා ගාස්තු (රු.)
කෘෂි තාක්‍ෂණික උසස් ඩිප්ලෝමාව
පළමු වසර – පළමු සමාසිකය 25,500.00
පළමු වසර – දෙවන සමාසිකය 25,500.00
දෙවන වසර – පළමු සමාසිකය 25,500.00
දෙවන වසර – දෙවන සමාසිකය 24,000.00
උසස් ඩිප‍්ලෝමාව සඳහා මුළු ගාස්තුව 100,500.00
කෘෂි තාක්‍ෂණික උපාධිය
තෙවන වසර – පළමු සමාසිකය 25,500.00
තෙවන වසර – දෙවන සමාසිකය 27,500.00
උපාධිය සඳහා මුළු මුදල (ගාස්තුව) 153,500.00
කෘෂි තාක්‍ෂණික ගෞරව උපාධිය
සිව්වන වසර – පළමු සමාසිකය 27,000.00
සිව්වන වසර – දෙවන සමාසිකය 18,000.00
ගෞරව උපාධිය සඳහා මුළු ගාස්තුව 198,000.00

 

 • උක්ත ප්‍රධාන පාඨමාලාවලට අමතරව වෛකල්පිත (Optional Courses) පාඨමාලාවන් හැදෑරීමට අපේක්‍ෂා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අතිරේකව ගෙවීම් කළයුතු වේ.

සැ.යු. පළමු සමාසිකය (උසස් ඩිප්ලෝමාව/උපාධිය) සඳහා අදාල පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් ½ ක් එනම් රු. 12,750 ක මුදල ගෙවා අදාල බැංකු ලදුපත ලියාපදිංචි කිරීමේ දිනයේ දී රැගෙන ආ යුතු ය. පාඨමාලා ගාස්තු මහජන බැංකු ඕනෑම ශාඛාවකින් ආයතනයේ ගිණුම් අංක : 007100130005888 ට (ගිණුමේ නම : IARS Collection Account) බැර කළ හැකි ය.

තොරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී ඔබගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සහතික වල මුල්පිටපත් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.

 1. අධ්‍යාපන සහතික
 2. ජාතික හැඳුනුම්පත/ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය
 3. උප්පැන්න සහතිකය
 4. වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳ සහතික
 5. ග්‍රාමසේවක සහතිකය
 6. අයදුම්පත්‍ර යේ සඳහන් කරන ලද පලපුරුද්ද සනාථ කිරීම සඳහා සහතික/ලිපි

NVQ  Level සහතිකය සුදුසුකමක් ලෙස  සලකන නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය සඳහා පැමිණෙන විට NVQ Level එක සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන රැගෙන එන්න.

පාඨමාලා ලියාපදිංචිය කිරීමේ කටයුතු සඳහා පහත සඳහන් ලේඛන වල පිටපත් වෙනම ඔබගේ නම සඳහන් කළ ගොනුවක (File Cover) බහා රැගෙන ආ යුතුය.

ඔබ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී මෙම සහතික වල මුල් පිටපත් ආයතනය වෙත භාරදිය යුතුය
 • අ.පො.ස. (සා.පෙළ) සහතිකය
 1. අ.පො.ස. (උ.පෙළ) සහතිකය
 2. උප්පැන්න සහතිකය
 3. ග්‍රාම සේවක සහතිකය
 4. පළපුරුද්ද සනාථ කිරීමේ සහතික
 5. අඟල් 1 1/2 × 1 වර්ණ ඡායා රූප 02 ක්
 6. පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවන ලද බැංකු ලදුපත (රු.12,750/=)

සමාරම්භක උත්සවය 2018/01/20 දින මෙම ආයතන පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වෙන අතර, සියළුම ශිෂ්‍යයින්ගේ එදිනට පැමිණීම අනිවාර්ය වේ.

 • බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටීමට සහ ලියාපදිංචි වීම සඳහා වෙනත් දිනයක් ලබාදෙනු නොලැබේ.
 • මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් දරනු ලබන කිසිදු ගමන් වියදමක් හෝ වෙනත් වියදමක් ආයතනය විසින් ප්‍රතිපූර්ණය කරනු නොලැබේ.
 • ආයතනය තුළ නේවාසිකාගාර පහසුකම් පවතින අතර, ඔබ නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන්නේ නම් එය 2018/01/16 දන වන විට 0473626615 දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් තහවුරු කළ යුතු ය. (අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයන් සඳහා නේවාසිකාගාර ගාස්තුව දිනකට රු.100 කි.)
 • මාර්ග සිතියම මේ සමඟ අමුණා ඇත.

 

 

එස්.ඒ.එස්.ප්‍රියදර්ශනී
සහකාර ලේඛකාධිකාරී

04.01.2018

SELECTION INTERVIEW, REGISTRATION FOR BACHELOR OF AGRO– TECHNOLOGY DEGREE PROGRAM (2017) AND INAUGURATION – 9TH STUDENT INTAKE

I’m pleased to inform you that you have been selected from entrance examination held on 02.12.2017 and 20.12.2017 for the above program subject to pending approval of the University Senate. Selection Interview for the above program will be held on 19th January 2018 at 9.00 a.m. in the Dept. of Agro-technology, University of Colombo Institute for Agro-technology and Rural Sciences, Weligatta New Town, Hambantota.
Selected applicants from the Selection interview, will be registered for the Degree Program on the same day (19.01.2018).
The total Course fee can be paid semester-wise.
Course Fee (Rs)
Higher Diploma in Agro-technology
Year 1- Semester I 25,500.00
Year 1- Semester II 25,500.00
Year 2 – Semester I 25,500.00
Year 2 – Semester II 24,000.00
Total Fee for Higher Diploma 100,500.00
Bachelor of Agro-technology
Year 3- Semester I 25,500.00
Year 3 – Semester II 27,000.00
Total Fee for Bachelor’s Degree 153,000.00
Bachelor of Honors in Agro-technology
Year 4- Semester I 27,000.00
Year 4- Semester II 18,000.00
Total Fee for Bachelor of Honors Degree 198,000.00

 If you are willing to do optional courses (other than above), you have to pay for those courses separately. Each optional course carries 2 credits.
Please note that, ½ of the 1st Semester fee (Higher Diploma/Degree) of Rs.12,750.00 should be paid before the registration date and bring the Bank Slip for Registration and balance should be paid in the mid of 1st semester. The fees could be paid at any branch of the People’s Bank to be credited to Account No:007100130005888 (Account Name: IARS Collection Account).

Please bring the originals of following certificates to check the eligibility at the Selection Interview.
1. Education Certificates
2. National Identity card/Passport
3. Birth Certificates
4. Professional qualifications related certificates
5. Gramasewaka Certificate
6. Certificates/letters to prove the experience mentioned in your application
Please bring the photocopies of following documents (In a separate file cover) for the registration.
1. G.C.E. Ordinary Level Certificate
2. G.C.E. Advanced Level Certificate
3. Birth Certificate
4. Gramasewaka Certificate
5. Experience Certificates
6. Colour photographs – 2 Nos ( 1 1/2” × 1” )

Please bring the Documents and Certificate for Prove your NVQ Levels

AND
7. Receipt (Bank Slip) of Course fee payment (Rs.12,750.00)
Inauguration ceremony will be held on 20th January 2018 at the institute and all the students are compulsory to attend on that day.
• Any other date will not be assigned for the Selection Interview and Registration.
• Any travelling or other cost incurred by you in this regard will not be reimbursed from the institute.
• Hostel facilities are available at institute premises. If any student needs to get hostel facilities, please confirm it by 16.01.2018 via Tel No.047-3626615 (Hostel fee per day for internal students is Rs.100.00)
• Road map is attached herewith

S.A.S.Priyadarshani
Assistant Registrar/UCIARS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *