බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි , 2017 ජනවාරි 20 දක්වා කෘෂි තාක්ෂණික ඩිප්ලෝමා උපාධි පාඨමාලව 08 වන කණ්ඩායම සඳහා අයදුම් පත්‍ර  එවීමට අවස්ථාව  ලබා දී තිබේ .ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය ආයතනයට ගෙනවිත් භාර දෙන්න .නැතිනම් ප්‍රමාදය වල්කවා ගැනීමට courier වැනි එක් දින තැපැල් සේවාවක් හරහා හැකි ඉක්මනින් ඔබගේ අයදුම්පත අප වෙත එවන්න .අයදුම් පහත Download බොත්තම ඔබා ලබා ගන්න .වැඩි විස්තර එහි  ඇතුලත් වේ.

—–Extended —– New intake of Diploma Agro-Technology-2016
uciars 2015 new atudent intake

download-application