කෘෂි තාක්ෂණවේදී උපාධි පාඨමාලාව හදාරණ සිසුන් හට ලබාදෙනු ලබන ශිෂ්‍යය හැදුනුම්පත සදහා තොරතුරු එවිය යුතු ආකාරය

කෘෂි තාක්ෂණවේදී උපාධි පාඨමාලාව හදාරණ සිසුන් හට ලබාදෙනු ලබන ශිෂ්‍යය හැදුනුම්පත සදහා තොරතුරු එවිය යුතු ආකාරය

කෘෂි තාක්ෂණවේදී උපාධි පාඨමාලාව හදාරණ සිසුන් හට ලබාදෙනු ලබන ශිෂ්‍යය හැදුනුම්පත සදහා තොරතුරු එවිය යුතු ආකාරය……

  • වර්ණ ජායා රූපයක් අප හට එවිය යුතුය. වර්ණ ජායා රූපය කෙසේ වියයුතු ද යන්න පිළිබද විස්තර අපගේ වෙබ් අඩවිය තුල දර්ශනය කර ඇත.

  • එමෙන්ම ඔබගේ සත්‍ය හා නිවැරිදිම තොරතුරු කඩදාසි කොළයක ලියා එහි ඔබගේ අත්සන තැබිය යුතුය’අත්සන තැබීමේදී නිල් පැහැති පෑනක් භාවිතා කළයුතුය.

  • සියලූම තොරතුරු අප ඔබගේ ශිෂ්‍යය හැදුනුම්පතට ඇතුලත් කරන අතර යම් හෙයකින් ඔබ වැරදි තොරතුරු අප හට සපයා තිබුණහොත් ඒ වෙනුවට නැවත ශිෂ්‍යය හැදුනුම්පතක් නිකුත් කරනු නොලැබේ.

  • 3 කණ්ඩායමේ සිට 8 වන කණ්ඩායම දක්වා සියලූම අයවලූන් මෙම තොරතුරු අපහට ලබාදිය යුතුය.

  • සතියක පමණ කාලයක් මේ සදහා ඔබට ලබා දී ඇත.2018.05.27 දින විට සියලූ තොරතුරු එවිය යුතුය.ඉන් පසුව තොරතුරු

  • එවන්නේ නම් ඔබගේ ශිෂ්‍යය හැදුනුම්පත ලැබීම ප්‍රමාද වනු ඇත.

  • සියලූම තොරතුරු එකම අවස්ථාවක එවිය යුතුය. තොරතුරු එවිය යුතු වෙබ් ලිපිනය පහත දැක්වේ.darshana@uciars.cmb.ac.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *