සනීපාරක්ෂක, පවිත්‍රතා හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා මිළගණන් කැඳවීම (2020 – 2021)

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

සනීපාරක්ෂක, පවිත්‍රතා හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා මිළගණන් කැඳවීම (20202021) 

2020 සැප්තැම්බර් 15 වන දින පස්වරු 2.30 දක්වා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් වැලිගත්ත නවනගරය, හම්බන්තොට පිහිටි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ  සනීපාරක්ෂක, පවිත්‍රතා හා නඩත්තු කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලියාපදිංචි සහ පිළිගත් ආයතන වලින්  මුද්‍රා තබන ලද මිළ ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

 

ලංසු ලියවිලි හා අදාල උපදෙස් ගාස්තුවකින් තොරව පරිපාලන අංශයේදී (දූ.ක. 0472034209/211) සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන් තුල පරීක්ෂා කළ හැකි අතර 2020 අගෝස්තු මස 24 වන දින සිට 2020 සැප්තැම්බර් මස 14 වන දින දක්වා ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවකින් ගිණුම් අංක. 007100120005006 වෙත හෝ සහකාර මුල්‍යාධිකාරී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය වෙත රු.2000/- ක (ආපසු නොගෙවන ගාස්තුව) ලංසු ලියවිලි ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් ලබාගන්නා ලදුපත පරිපාලන අංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන් තුල දී (සෙනසුරාදා, ඉරිදා සහ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින හැර) අදාළ ලංසු ලියවිලි ලබාගත හැකිය.

 

පූර්ව ලංසු රැස්වීමක් 2020 සැප්තැම්බර් මස 07 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට වැලිගත්ත නවනගරය, හම්බන්තොට දී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ මාණ්ඩලික රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විමට නියමිතය.

 

කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ “සනීපාරක්ෂක, පවිත්‍රතා හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා මිළ ගණන් කැඳවීම” යනුවෙන් සඳහන් කර මුද්‍රා තබන ලද ලංසු ලියවිලි, පිටපතක්ද සහිතව “සභාපති ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය, වැලිගත්ත නවනගරය, හම්බන්තොට” යන ලිපිනයට 2020 සැප්තැම්බර් 15 වන දින පස්වරු 2.30 පෙර ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි කාර්යාලයේ තබා ඇති ලංසු බහාලන පෙට්ටියට (Tender Box) බහාලීමට හැකිය. ලංසු සුරක්ෂණවල වටිනාකම් ලංසු ලියවිලිවල සඳහන් වේ. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසුකරුවන් හෝ ඔවුන් විසින් නම් කරනු ලබන නියෝජිතයන් ඉදිරියේ 2020 සැප්තැම්බර් 15  වන දින පස්වරු 2.30 ට වැලිගත්ත නවනගරය, හම්බන්තොට පිහිටි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ  මාණ්ඩලික රැස්වීම් ශාලාවේ දී ලංසු විවෘත කිරීම සිදුකරනු ලැබේ.

 

 

සභාපති,

දෙපාර්තමේන්තු  ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,

කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය,

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට.

 

2020 අගෝස්තු මස 21

Leave a Reply