නව ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම 2019 – 11 වන කණ්ඩායම

නව ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම 2019 – 11 වන කණ්ඩායම

පහත ඇති අයදුම් පත්‍රය බාගත (Download) කරගෙන මුද්‍රණය කරගන්න . නිවැරදිව සම්පූර්ණකළ අයදුම් පත්‍රය ලියා පදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතු අතර ඔබ විසින් පහත දක්වා ඇති online අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම ද අනිවාර්ය වේ.

Download Application

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *