10 වන නව සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම 2018-අයදුම්පත් ලබා ගන්නා අවසන් දිනය 2018 ජුලි 31

10 වන නව සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම 2018-අයදුම්පත් ලබා ගන්නා අවසන් දිනය 2018 ජුලි 31

අයදුම්පත් ලබා ගන්නා අවසන් දිනය 2018 ජුලි 31

ඊලග පිටුවේ ඇති online ෆෝරමය පුරවා Submit බොත්තම ඔබන්න.  පසුව ඔබට ලැබෙන  අයදුම් පත්‍රය ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන  සම්පූර්ණ කර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවන්න 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *