දියුණු වර්ගවල (Breeds) ඌරු පැටවුන් (ලෑන්ඩ් රේස් -L and race,ලාජ් වයිට් – Large white, ඩියුරොක් දෙමුහුන් – Duroc cross ) විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීමයි.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය  කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යායතනය

වැලිගත්ත

2022-06-21

දියුණු වර්ගවල (Breeds) ඌරු පැටවුන් (ලෑන්ඩ් රේස් -L and race,ලාජ් වයිට් – Large white, ඩියුරොක් දෙමුහුන් – Duroc cross ) විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීමයි.

වැලිගත්ත, හම්බන්තොට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය  කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ  ගොවිපළ සතුව දියුණු, චරිගවල (Breeds) ඌරු පැටවුන් (ලැන්ඩ් රේප් -Land race, ලාජ්  වයිට්- Large white ඩියුරොක් දෙමුහුන් – Duroc  Duroc cross  )) විසි හතරක්(24) විකිණීම සඳහා උපරිම මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ. ඔබගේ මුද්‍රා තබන ලද මිල ගණන් , පහත ආකෘතිය යටතේ 2012-07-07 දින ප.ව.2.00  ට පෙර ගෙනැවිත් හෝ තැපැල් මඟින් අප ආයතනයට ලබා දෙන. මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තවද, මෙම සතුන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 2022-06-21 සිට 2022-07-07 දක්වා කාළ සීමාව තුළ ඉඩ සලසා ඇත (රජයේ නිවාඩු දිනයන් හා සති අන්තයේ දින හැර),

ස්තුතියි.