අධ්‍යයන අංශය -Academic Division

Course Coordinator

Institute for Agro-Technology and Rural Sciences,

Weligatta-New Town,

Hambantota,

Sri Lanka 82004

පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යාතනය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට

82004

Phone:

047-203-4225

ADMINISTRATION DIVISION -පරිපාලන අංශය

Assistant Registrar

Institute for Agro-Technology and Rural Sciences,

Weligatta-New Town,

Hambantota,

Sri Lanka 82004

සහකාර ලේඛකාධිකාරී

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යාතනය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට

82004

Phone: +94 472034 203

+94 47 2034 209

Fax: 047 222 0055

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.