අධ්‍යයන අංශය -Academic Division

Course Coordinator

Institute for Agro-Technology and Rural Sciences,

Weligatta-New Town,

Hambantota,

Sri Lanka 82004

පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යාතනය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට

82004

Phone:

047-203-4225

ADMINISTRATION DIVISION -පරිපාලන අංශය

Assistant Registrar

Institute for Agro-Technology and Rural Sciences,

Weligatta-New Town,

Hambantota,

Sri Lanka 82004

සහකාර ලේඛකාධිකාරී

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යාතනය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට

82004

Phone: +94 472034 203

+94 47 2034 209

Fax: 047-203-4261

Designation NameContact NumberEmailProfile
Director of UCIARSDr. Asanga D. Ampitiyawatta+94 715346990director@uciars.cmb.ac.lkView Profile
Senior Assistant RegistrarMrs. Sagarika Priyadarshani+94 472034209+94 472034211sar@uciars.cmb.ac.lkView Profile
Assistant BursarMrs. A.D.P De Zoysa+94 472034207+94 472034208sab@uciars.cmb.ac.lkView Profile