ව්‍යාප්ති සේවා 

කාබනික පොහොර සෑදීම

පසු අස්වනු තාක්ෂණය

කාබනික වගාව.

පටක රෝපණ කෙසෙල් වගාව.

මල්වගාව.

අහාර තාක්ෂණය.

අලෙවි සේවා.

තවාන් පැල සැපීම.

බිම් මල් බීජ සැපයීම.

තාක්ෂණික සේවා.

කෙසෙල් පත්‍ර වලින් පරිසර හිතකාමී දවටන සැදීමට තාක්ෂණික සහය.

අහාර වියලීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු .

අහාර වියලීමට සම්බන්ධ පරීක්ෂණ සඳහා අහාර වියලකයක් (Food Drier) ආයතනය  සතුව පවතී .පර්යේෂණ කටයුතු කරන සිසුන්ට භාවිතා කල හැකිය.