අධ්‍යන අංශය -Academic Division

Course Coordinator

Institute for Agro-Technology and Rural Sciences,

Weligatta-New Town,

Hambantota,

Sri Lanka 82004

පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යාතනය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට

82004

Phone: 047-362-0468

Fax: 047-322-0044

ADMINISTRATION DIVISION -පරිපාලන අංශය

Assistant Registrar

Institute for Agro-Technology and Rural Sciences,

Weligatta-New Town,

Hambantota,

Sri Lanka 82004

සහකාර ලේඛකාධිකාරී

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යාතනය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට

82004

Phone: 047-362-6615

Fax: 047-322-0044