ආරක්ෂක සේවා සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 2021-2022

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

ආරක්ෂක සේවා සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම

(IARS/SAR/11/SERVICES/02/SECURITY/2021-2022)

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් ආයතනයේ ආරක්ෂක කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති පිළිගත් ආරක්ෂක  සේවා ආයතන වලින් 2021.01.19 වන දින ප.ව. 2.30 තෙක් මුද්‍රා තබන ලද මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ

ලංසු ලියවිලි ගාස්තුවකින් තොරව ආයතනයේ වෙබ් අඩවියෙන් (https://uciars.cmb.ac.lk/) 2020.12.28 වන දින සිට 2021.01.18 දක්වා බාගත කර ගත හැකිය. ලංසු ලියවිලි පිළිබදව යම් පැහැදිලි කරවා ගැනීමක් අවශ්‍ය වේ නම් 0472034209/211 හෝ 0711903811 යන දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි ඇමතිය හැකිය.

පූර්ව ලංසු රැස්වීමක් 2021 ජනවාරි මස 12 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට Zoom තාක්ෂණය (online) ඔස්සේ පැවැත්විමට නියමිතය (පූර්ව ලංසු රැස්වීම සදහා zoom සම්බන්ධතාවය (link) සහ පූර්ව ලංසු රැස්වීම් වාර්ථාව ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි වෙතින් විද්‍යුත් තැපෑල sar@uciars.cmb.ac.lk ඔස්සේ ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් ලබා ගත හැකිය).

කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙලවරේ  “ආරක්ෂක සේවාව සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම 2021-2022.” යනුවෙන් සඳහන් කර මුද්‍රා තබන ලද ලංසු ලියවිලි, පිටපතක්ද සහිතව  “සභාපති, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය, වැලිගත්ත නවනගරය, හම්බන්තොට” යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ 2021 ජනවාරි මස 19 වන දින ප.ව.2.30 ට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි කාර්යාලයේ තබා ඇති ලංසු බහාලන පෙට්ටියට (Tender Box) බහාලීමට හැකිය. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසු සුරක්ෂණ වටිනාකම ලංසු ලියවිලිවල සඳහන් වේ. ලංසුකරුවන් හෝ ඔවුන් විසින් නම් කරනු ලබන නියෝජිතයන් ඉදිරියේ 2021 ජනවාරි මස 19 වන දින පස්වරු 2.30 ට වැලිගත්ත නවනගරය, හම්බන්තොට පිහිටි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ  මාණ්ඩලික රැස්වීම් ශාලාවේ දී ලංසු විවෘත කිරීම සිදුකරනු ලැබේ

සභාපති,

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය,

වැලිගත්ත නවනගරය,

හම්බන්තොට.

2020.12.24

Leave a Reply