2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

” Closing date for the acceptance of Application for Supplier Registration was extended from 16.01.2023 up to 31.01.2023. Any supplier who is eligible to register on the UCIARS Register list can submit their applications until extended date.”