කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය කෘෂි තාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යාතනයේ පටක රෝපණ විද්‍යාගාර තුල පටක රෝපණ තාක්ෂණය මගින් නිපදවන උසස් තත්වයේ කෙසෙල් පැල තාවන් අංශය මගින් ලබා ගත හැක

ලබා ගත හැකි කෙසෙල් ප්‍රභේද

– ඇඹුල් කෙසෙල්
– කෝලිකුට්ටු
– ඇම්බුන්

ගොවි මහතුන් නිතර අසන ප්‍රශ්න

පැල වල මිල ගණන්

ඇඹුල් කෙසෙල් – 100/=

– කෝලිකුට්ටු     – 140/=
– ඇම්බන්             – 100/=

*(2022 නොවැම්බර් සිට  ලබා ගත  හැකි  මිල ඉහත දැක්වේ. )

අක්කරයකට නිර්දේශිත පැල ප්‍රමාණය කොපණද ?

අඩි 10 x 10 පරතරය සඳහා අක්කරයකට පැල 430 නිර්දේශිතය.

පැල මිලදී ගන්නේ කෙසේද ?

ඔබට අවශ්‍ය පැල 100 ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් නම් වැලිගත්ත IARS ආයතනට පැමිණ මිලදී ගත හැකිය .
පැල 100 ට වඩා වැඩියෙන් ඇණවුම් කරන අවස්ථා වලදී ආයතනයට පැමිණ හෝ දුරකථනය ඇමතුමක් හරහා කලින් ඇණවුම් කල යුතුය.

අලවියෙන් පසු ලබා දෙන සේවාවන් මොනවාද? .

ඔබ පැල 200 ට වඩා මිලදී ගන්න විට අපගේ පළපුරුදු කේෂ්ත්‍ර නිලධාරින් ඔබගේ වගා කේෂ්ත්‍රයට පැමිණ වගාවේ තත්වයන් නිරීක්ෂණය කර අවශ්‍ය උපදෙස් නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ .