කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

நீங்கள் இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் தாவரங்களைப் பற்றியும் அவற்றின் அமைப்பியல்‚ உயி;ர் இரசாயண எதிர்விளைவுகள் பற்றியும் கற்றுணர்வீர்கள். பாடக்குறிப்புகள் இணையத்தில் உள்ளன. பயிற்சிகள் நேரில் செய்யப்படும்.

• நீங்கள் இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் சிறந்த பயிர்ச்செய்கைக்கு உகந்த மண்ணை    நிர்வகிப்பதைப் பற்றி கற்றுணர்வீர்கள்.

• பாடக்குறிப்புகள் இணையத்தில் உள்ளன. பயிற்சிகள் நேரில் செய்யப்படும்.


 •விவசாயிகளுக்குத் தேவையான பயிர்களை பயிரிடுவது பற்றி விரிவாக மற்றும் இலகுவாக கவரக்கூடிய விதத்தில் விளக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation