කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

  • இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் உற்பத்தி படிமுறைகளை விரிவாக கற்றுணர்வீர்கள்.
  • In this module you are able to learn about different food products and production procedures

  • இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் உற்பத்தியின் போது உணவுப் பாதுகாப்பு, பொதியிடல் மற்றும் மதிப்பு கூட்டல் பற்றி விரிவாக கற்றுணர்வீர்கள்.

  • In this module you are able to discuss food preservation methods, packaging and value addition in detail

  •  இந்த விரிவுரைத் தொடரின் மூலம் உணவுத் தொழிநுட்பம் பற்றிய ஆரம்ப அறிவைப் பெறுவீர்கள்.
  • In this module you are able to discuss basic principles of food technology

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation