කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

விலங்கு வளர்ப்பு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகள் இங்கு விவரிக்கப்படுகிறது.

•விலங்கு வளர்ப்பில் முக்கியமான விலங்குகளின் உடலியல் மற்றும் உடற்கூற்றில் பற்றி விரிக்கப்படும்

•கால்நடை வளர்ப்புக்கான அறிமுகம் ஒன்றை நீங்கள் இங்கே பெறலாம்.

Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation