කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනය

මෙම මොඩියුලය තුලින් ජලසම්පාදනය පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත හැඳෑරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත
In this module you can learn about basic principles of irrigation.

මෙම මොඩියුලය යටතේ වී සහ අනෙකුත් බෝග සඳහා ජල කලමනාකරණය කරන අයුරු, ජලසම්පාදන කාලය සැලසුම් කිරීම, පොම්ප හා පොම්ප පද්ධති, පෘෂ්ඨීය හා උප පෘෂ්ඨීය ජලසම්පාදනය කරන අයුරු පිළිබඳ විස්තර කරයි.
In this module you can learn about irrigation practices for rice and other field crops, irrigation scheduling, pump and pumping systems and surface and sub surface irrigation methods in detail
මෙම මොඩියුලය තුලින් ක්ෂුද්‍ර ජලසම්පාදන ක්‍රම හා පොහොර ජලසම්පාදනය පිළිබඳ විස්තරාත්මකව හැදෑරිය හැක.
In this module you are able to learn about micro irrigation systems and fertigation in detail.
Skip අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ සේවා

Skip Navigation

Navigation