Dr. Asanga D. Ampitiyawatta
Dr. Asanga D. Ampitiyawatta

Director - UCIARS

director@uciars.cmb.ac.lk

+94 472034201


View Profile
Mrs.S.A.S.Priyadarshani
Mrs.S.A.S.Priyadarshani

Senior Assistant Registrar

Email - sar@uciars.cmb.ac.lk

Phone +94 472034211

Phone +94 472034209

Fax +94 472034261


View Profile
Mrs. A D P De Zoysa
Mrs. A D P De Zoysa

Assistant Bursar

sab@uciars.cmb.ac.lk

+94 472034207

+94 472034208


View Profile