නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම  2022

නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම 2022

පහත ඇති අයදුම් පත්‍රය බාගත (Download) කරගෙන මුද්‍රණය කරගන්න . නිවැරදිව සම්පූර්ණකළ අයදුම් පත්‍රය ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.

New Students Intake 2022

Download application. Send completed Application via Registered post ...
Apply Now

නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම 2022

පහත ඇති අයදුම් පත්‍රය බාගත (Download) කරගෙන මුද්‍රණය කරගන්න . නිවැරදිව සම්පූර්ණකළ අයදුම් පත්‍රය ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය ...
Apply Now

புதிய மாணவர்கள் இணைப்பு 2022

Download application.Send completed Application via Registered post ...
Apply Now

Leave a Reply